ورکشاپ راهکارهای موفقیت در صنعت پوشاک در دوران کروناوپسا کرونا با حضورسرکار خانم ستایش جهان پاک مدیر و طراح برند ویچی

 

 

عزیزان با همکاری خوب دانشجو حامد صفری برای دانشجویان رشته عکاسی باغ تالار برای عکاسی مد برنامه ریزی و اجرا شد

 

 

 

  The first issue (Nai & Ney) was published and published by Unit 5 students and under the direct supervision and guidance of Ms. Saemi